"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Hình ảnh lễ sơ kết hk1 NH 2015-2016