"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Album Phiên tòa giả định NH 2016-2017