"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Album 20 tháng 11 năm 2018