"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Lễ sơ kết hk1 2014-2015