"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Trại xuân Ất mùi-2015 (1)