"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Báo cáo dạy tích hợp và phân hóa.