"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Báo cáo BDTX tổ văn nh 2015-2016