"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Mẹ - Chia sẻ cô Trang (Tổ Văn)