"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Thời khóa biểu lớp áp dụng 02-10-2017