"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

- Lịch họp chuyên môn đầu năm NH 2018-2019