"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Hình ảnh hoạt động tổ GDCD