"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

- Thời khóa biểu áp dụng ngày 11/02/2019