"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

- KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK II 2018 - 2019 (chính thức 26.3.2019)