"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

- Thông báo trả hồ sơ lớp 12 NH 2018-2019