"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Bài tập làm ở nhà môn Địa