"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Lấy ý kiến phụ huynh học sinh về việc học sinh đi học lại