"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Khảo sát ý kiến PHHS về việc đeo khẩu trang trong trường học