"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Tổ Giám Thị

TỔ GIÁM THỊ

1. Sự thành lập: - Tổ Giám thị được thành lập từ năm học 2012 - 2013 của Trường THPT Phạm Văn Sáng.