"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Chi Đoàn Giáo Viên

CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN

1. Sự thành lập: - Chi đoàn giáo viên được thành lập vào tháng 10 năm 2012. Trong nhiệm kì 2012 – 2017 trải qua 2 lần đại hội: