"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

5 năm nhìn lại

Chặng đường 5 năm

 DẤU ẤN CHẶNG ĐƯỜNG 5 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÔI TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN SÁNG