"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Học Kì 1