"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Hoạt Động Khác

"TRÃI NGHIỆM SÁNG TẠO: TIẾT HỌC NGOÀI NHÀ TRƯỜNG"

Sinh học là môn ứng dụng thực tiễn cao, tuy nhiên chương trình THPT kiến thức quá nhiều mà học sinh phải tiếp nhận.