"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Hoạt Động Khác

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh khối 12 năm học 2018 – 2019

  Tổ Lịch sử thực hiện kế hoạch hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh khối 12 năm học 2018 – 2019.